Payroll.voorbeeld.io

Backoffice intermediair

Welkom op de website met antwoord, uitleg en informatie over hoe u uw backoffice als intermediair, na de komst van de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1-1-2020 en i.p.v. payroll bij een payrollbedrijf, het beste met onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs in Nederland kunt regelen/uitbesteden.

Bent u als hardwerkende intermediair, uitzendondernemer of werkgever van een uitzendbureau in Nederland misschien naar informatie op zoek, hoe u uw backoffice als intermediair na 1 januari 2020, zonder payroll, het beste WAB-proofed kunt regelen/uitbesteden, zoekt u hiervoor een bedrijf in uw regio en/of specifieke branche, die dit ook daadwerkelijk WAB proofed voor u kan regelen en/of wilt u hierover een adviesgesprek hebben of backofficeofferte van ontvangen? Stopt u dan met verder zoeken!

Om u zo goed mogelijk te informeren, geven wij u allereerst hieronder beknopte informatie over het verschil tussen de dienstverlening payroll en onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs in Nederland en hoe u deze dienstverlening voor het regelen/uitbesteden van uw backoffice als intermediair, i.p.v. met payroll, kunt gebruiken.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog verdere vragen of wilt u nog meer informatie of uitleg over het regelen/uitbesteden van uw backoffice als intermediair met onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of backofficeofferte als intermediair aan! Graag informeren wij u dan persoonlijk verder over alle mogelijkheden en voordelen van onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor u, uw backoffice, kandidaten of payroll/-uitzendkrachten, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende all-in tarieven, die wij voor onze WAB-proofed backofficedienstverlening in Nederland voor intermediairs hanteren.

Vraag een GRATIS offerte voor uw backoffice als intermediair aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Verschil tussen onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor een intermediair en payroll

Eigenlijk zijn er maar twee verschillen tussen de dienstverlening payroll en onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs in Nederland:

1. Medewerkers blijven bij u juridisch in dienst (u behoudt dus de flexibiliteit in uw contractvormen) en
2. zij blijven bij hun eigen (BPF) pensioenfonds aangesloten.

Alle andere verdere administratieve processen, werkzaamheden en werkgeversrisico’s nemen wij, net zoals bij payroll, ook gewoon van u over. O.a. signalering cao- en wetswijzigingen, correct toepassen van de cao, het maken en verstrekken van juridisch correcte arbeidsovereenkomsten, voorfinanciering salarissen, loonheffingen en pensioenpremies, aanlevering gegevens pensioenfonds, arbodienstverlening, verzuimbegeleiding, verzuimverzekering (keuze termijn eigen risico), juridische ondersteuning, salarisadministratie, (gratis) accountant advies, online urenregistratie, online facturatie en eventuele de mogelijkheid tot rechtstreeks facturering (in eigen huisstyle) aan uw klanten, debiteurenbeheer en/of factoring.

Bij onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor een intermediair zijn/blijven wij nog steeds uw externe HR-afdeling met vaste aanspreekpunten, bent u nog steeds van al uw administratieve rompslomp verlost, loopt u nog steeds geen werkgeversrisico’s v.w.b. ziekte en ontslag, heeft u nog steeds de exacte kostenkennis per medewerker, dit omdat u net als bij payroll ook alleen uitsluitend de gewerkte uren van uw medewerkers door ons krijgt gefactureerd, bespaart u nog steeds op uw personeelskosten en
houdt u tenslotte nog steeds meer geld en tijd voor belangrijkere zaken als intermediair over. Kortom, u heeft in tegenstelling tot payroll nog steeds de flexibiliteit, maar wij nog steeds het werk en risico’s!

Klinkt u deze informatie allemaal interessant in uw oren. Wacht dan niet langer en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte voor uw backoffice als intermediair bij ons aan!

Vraag een GRATIS offerte voor uw backoffice als intermediair aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Waarom payroll door de WAB payroll niet meer voor uw backoffice als intermediair geschikt is

Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dus in werking getreden. In deze wet staat onder meer dat payrollwerknemers recht krijgen op dezelfde rechtspositie en dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers, die bij de opdrachtgever in dienst zijn. Hierdoor bevat de WAB de nodige (negatieve) maatregelen voor uw backoffice als intermediair o.b.v. payroll. Hieronder zullen wij hierbij verder stilstaan en u informeren.

Wanneer is er na 1 januari 2020 sprake van payroll?

Tot 2020 waren uitzenden en payroll in juridische zin gelijk. Beide vormen van dienstverlening vielen onder de ‘uitzendovereenkomst’ als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek. In principe golden voor uitzenden en payroll, voor wat betreft de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van werknemers, dan ook dezelfde regels. De WAB heeft hierin echter verandering gebracht. Er is nu namelijk wel een wettelijk onderscheid tussen uitzenden en payroll. De definitie van de uitzendovereenkomst is wel hetzelfde gebleven, maar in de wet is daaraan een bijzondere variant aan toegevoegd: de ‘payrollovereenkomst’. De payrollovereenkomst is volgens de WAB: “de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen”.

Kenmerkend voor payroll na 1 januari 2020 is volgens deze definitie dus dat (1) de payrollwerkgever geen ‘allocatiefunctie’ op de arbeidsmarkt vervult en (2) dat de werknemer exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Is/wordt aan beide criteria voldaan, dan is er wettelijk sprake van payroll en anders van uitzenden.

Welke (negatieve) nieuwe maatregelen gelden er na 1 januari 2020 voor uw backoffice als intermediair o.b.v. payroll?

Als u na 1 januari 2020 uw backoffice als intermediair o.b.v. payroll heeft ingericht, geldt nu dat uw (payroll-)werknemers op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, als medewerkers die bij de inlener in dienst zijn, recht hebben. Voor de rechtspositie van uw medewerkers betekent dit dus dat nu de wettelijke ketenregeling, zoals die bij de inlener van toepassing is: maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar (3 x 3), geldt.
De contractflexibiliteit, die u vanuit het uitzenden in Nederland kent/kende (zoals Fase A en B), kunt u dus, als u uw backoffice als intermediair o.b.v. payroll regelt/uitbesteedt, niet meer toepassen! Ook kunt u bij payroll geen beroep meer op het uitzendbeding en de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht doen (kortom geen extra flexibiliteit meer).

Qua arbeidsvoorwaarden moet er dus, bij gebruik van payroll voor uw backoffice als intermediair, volledig bij die van de inlener worden aangesloten: alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten bij payroll dus worden toegepast. Bij uitzenden is de inlenersbeloning nog beperkt gebleven tot zes elementen, maar als u voor uw backoffice als intermediair van payroll gebruikmaakt, hebben uw (payroll-)werknemers nu vanuit de WAB direct recht op de bij de inlener geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen etc. (kortom, payroll wordt duurder!).

Tenslotte is het ook de bedoeling dat uw (payroll-)werknemers bij gebruik van payroll voor uw backoffice als intermediair recht op een ‘adequaat’ pensioen krijgen. Wat de overheid precies onder een adequaat pensioen gaat verstaan, staat nog niet helemaal vast.
1. Pensioenopbouw bij het pensioenfonds, dat voor alle werknemers binnen het bedrijf of branche van de inlener geldt (BPF)? 2. Opbouw bij een pensioenfonds (b.v. verplichte deelname Plusregeling StiPP en/of premie aanpassingen hierbij) dat gelijkwaardige inlegpercentages voor alle werknemers binnen het bedrijf of branche van de inlener hanteert (= basispensioenregeling)? Naast dat deze pensioenregels vanwege de complexiteit pas na 1 januari 2021 (een jaar later dus dan de WAB) zullen ingaan, zullen zij zeker ook een kostenverhogend effect voor uw backoffice als intermediair o.b.v. payroll hebben.

Gelukkig zijn bij onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs in Nederland uw medewerkers nog steeds gewoon bij u in dienst en heeft u ze ook nog steeds zelf geworven (allocatiefunctie) en geselecteerd waardoor:
1. alle negatieve maatregelen m.b.t. payroll vanuit de WAB bij onze WAB-proofed backofficedienstverlening niet voor u van toepassing zijn, 2. u uw flexibiliteit v.w.b. fasesysteem, uitzendbeding en (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht behoudt, 3. qua arbeidsvoorwaarden er naar uw medewerkers maar 6 i.p.v. alle punten uit de inlenersbeloning bij de inlener gelden en 4. u niets met de onzekerheid rond de verwachte adequaat pensioenregeling bij payroll te maken heeft/zult hebben.

Zoals u ziet, kent payroll voor de backoffice van een intermediair, na de invoering van de WAB per 1 januari 2020, dus op gebied van flexibiliteit en kosten de nodige haken en ogen. Kiest u echter voor onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor uw backoffice dan heeft u hier allemaal dus niets meer mee te maken! Vraag daarom nu snel direct een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte voor uw backoffice als intermediair bij ons aan!

Verschil tussen een uitzendkracht en payrollwerknemer volgens de belastingdienst

Voordat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 in werking trad, had de Belastingdienst al in 2018 aan het Handboek Loonheffingen 2018 de verschillen tussen een uitzendkracht en payrollwerknemer toegevoegd.

Uitzendkracht: 1. Een uitzendkracht is in dienst bij een uitzendbureau en wordt aan een derde uitgeleend, 2. een uitzendkracht werkt onder toezicht en leiding van een derde, op grond van een uitzendovereenkomst met het uitzendbureau, 3. het uitzendbureau past voor de uitzendkracht de normale regels voor de loonheffingen toe.

Voor wat betreft de kwalificatie als payrollwerknemer, gelden de volgende 3 voorwaarden: 1. De payrollwerknemer is door u zelf aangedragen, 2. u heeft expliciet met het payrollbedrijf afgesproken, dat de payrollwerknemer gedurende zijn/haar contract geen andere werkgevers heeft, maar uitsluitend voor u werkt (tenzij anders door u bepaald (b.v. tijdelijk te weinig uren) of bij re-integratie na ziekte), 3. u bent zelf nog steeds verantwoordelijk voor het personeelsbeleid rondom de payrollwerknemer, dus b.v. voor het loopbaanbeleid, opleidingen, functioneringsgesprekken en verzuimbegeleiding op de werkplek.

Kortom, volgens de Belastingdienst was het verschil tussen een uitzendkracht en payrollwerknemer in 2018 al dus als volgt: Een uitzendkracht is een werknemer in dienst van een uitzendbureau en wordt aan een inlener uitgeleend en bij een payrollwerknemer regelt de ondernemer, behalve de administratieve werkzaamheden en het formeel juridisch dienstverband, alles verder zelf.

Vraag een GRATIS offerte voor uw backoffice als intermediair aan en ontvang deze binnen 24 uur

Klik hier

Waarom van onze WAB-proofed dienstverlening voor uw backoffice als intermediair gebruikmaken?

Wilt u een uitzendbureau starten, heeft u reeds een uitzendbureau of bent u al jaren een intermediair en wilt u graag uw backoffice als intermediair, na de invoering van de WAB per 1 janauri 2020, WAB-proofed geregeld hebben, dan is het regelen van uw backoffice als intermediair met onze WAB-proofed backofficedienstverlening de oplossing voor u en kan de inrichting van uw backoffice direct WAB-proofed door ons worden geregeld!

Als u er namelijk voor kiest om uw backoffice als intermediair door middel van onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening aan ons uit te besteden. Blijft u nog steeds de juridische werkgever van uw kandidaten/uitzendkrachten/(payroll-)werknemers en zijn zij ook nog steeds bij uw “eigen” geldende pensioenfonds aangesloten, maar verzorgen wij wel alle werkgeverswerkzaamheden, processen en nemen wij ook de werkgeversrisico’s omtrent ziekte en ontslag van u over (idem de vroegere voordelen van payroll dus). Hierdoor heeft u nog steeds niets met o.a. de volgende backoffice werkzaamheden en werkgeversrisico’s te maken: salarisadministratie, verzuimbegeleiding, Wet Poortwachter, uitbetaling van ziektegeld, arbodienstverlening, contractbeheer, afdrachten en betalingen aan de Belastingdienst, UWV, pensioenfonds, opleidingsinstanties.

De belangrijkste redenen onder onze kleine, middelgrote als grote uitzendbureau en intermediairklanten om voor de backoffice van hun uitzendbureau van onze WAB-proofed backofficedienstverlening gebruik te maken, zijn dan ook o.a. meer focus op het matchen en plaatsen van kandidaten, juiste verloning en contracten, voorfinanciering salarissen, loonheffingen en pensioenpremies en kennis van actuele wet- en regelgeving en CAO-bepalingen.

Dat de backoffice een essentieel onderdeel van een bestaand/nieuw uitzendbureau of voor u als intermediair is. Hoeven wij u niet uit te leggen. Uw backoffice omvat namelijk al uw administratieve, financiële en juridische zaken, zoals verwerking van urenbriefjes, contractbeheer, verloning (complexe vraagstukken), contacten met UWV en Belastingdienst, loonaangiften, loonbeslagen, facturatie, debiteurenbeheer en risicomanagement, verzuim en ziektebegeleiding etc. Als u uw nieuwe/bestaande backoffice als intermediair echter nu aan ons uitbesteedt, nemen wij deze bovengenoemde tijdrovende werkzaamheden en risicovolle werkgeversrisico’s van u over en kunt u zich weer volledig op de acquisitie, werving en selectie van kandidaten en het matchen hiervan concentreren.

U heeft daarnaast met onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening 24/7 alle gegevens v.w.b. uw managementrapportages, marges, klanten, werknemers, urenregistratie, contractbeheer en proforma berekeningen beschikbaar. Ook kunnen wij, zoals al reeds door ons is vermeld, de factoring van en facturering naar uw debiteuren overnemen en o.a. loonstroken, contracten en facturen in uw huisstijl uitvoeren. Hierdoor zien uw werknemers en klanten dus geen verschil. U ziet dat wij bij het regelen van uw backoffice als intermediair met onze WAB-proofed backofficedienstverlening samen met u uw uitzendbureau, bedrijf en/of onderneming correct en WAB-proofed helpen runnen.

Meer over onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs in Nederland weten? Vraag dan nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte voor uw backoffice als intermediair bij ons aan!

Wat zijn de kosten van onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs?

De all-in tarieven voor onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs zijn altijd maatwerk en hangen o.a. af van de contractvormen, wijze van verlonen, omvang portefeuille, betalingsvoorwaarden, ziekterisico’s (aantal dagen eigen risico) en aantal kandidaten (volume) bij u. Wij hanteren echter de scherpste en goedkoopste tarieven binnen de Nederlandse backoffice services branche voor intermediairs. Daarnaast hanteren wij aangepaste factoren voor: overwerk, toeslagdelen, studenten/scholieren of ouderen en premiekortingen en tenslotte worden de netto onkostenvergoedingen 1:1 aan u doorberekend.

Meer weten over de voordelen van het starten van een uitzendbureau of als intermediair en/of het regelen, met onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs, van uw bestaande backoffice als intermediair in Nederland. Vraag dan nu snel bij ons een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte voor uw backoffice als intermediair bij ons aan!

Wat kost mijn medewerker bij uw WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw medewerker u eigenlijk exact per uur?

Onze all-in tarieven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u een medewerker in Nederland zelf in dienst heeft/neemt (nettoloon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioen, reserveringen, arbodienst etc).

De grootste verschillen met uw eigen tarief (personeelskosten) zijn dat de afdrachten aan allerlei diverse instanties in Nederland door u op verschillende momenten dienen te worden betaald en u niet vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u als intermediair het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een medewerker u exact per uur kost.

Omdat wij bij onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs in Nederland met vaste all-in tarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, betekent dit dat u deze onduidelijkheid bij onze WAB-proofed backofficedienstverlening niet meer heeft. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een intermediair, uitzendondernemer en/of werkgever van een uitzendbureau in Nederland om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Over ons

Wij kunnen elke intermediair, uitzendondernemer en/of werkgever van een uitzendbureau in Nederland een passende WAB-proofed backoffice tegen een scherp all-in tarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte voor uw backoffice als intermediair aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol verdere informatie over onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs in Nederland en wat deze backofficedienstverlening verder voor u, uw backoffice, kandidaten/uitzendkrachten/werknemers, CAO, branche en/of sector kan betekenen.

Voordelen van onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening voor intermediairs in Nederland

Naast de reeds bovengenoemde redenen zijn de volgende voordelen van onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor veel intermediairs, uitzendondernemers en/of werkgevers van uitzendbureaus in Nederland ook doorslaggevend om hier gebruik van te maken.

Lagere personeelskosten met onze WAB-proofed backofficedienstverlening

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kunnen wij uw backoffice als intermediair met onze WAB-proofed backofficedienstverlening tegen scherpe all-in tarieven doen. In veel gevallen betekent dit dat u als intermediair met onze WAB-proofed backofficedienstverlening veel goedkoper uit bent, dan wanneer u uw backoffice als intermediair zelf regelt/zou regelen. U bespaart namelijk als intermediair met onze backofficedienstverlening o.a. aanzienlijk op de kosten van uw eigen salaris- en contractadministratie, accountant, juridische bijstand, verzekeringen, arbodienst en niet te vergeten ziektebegeleiding.

U blijft de baas

In de praktijk blijft u bij onze WAB-proofed dienstverlening voor uw backoffice als intermediair voor uw kandidaten/uitzendkrachten/werknemers nog steeds 'de baas'. Dit betekent dat wij slechts d.m.v. onze WAB-proofed backofficedienstverlening als uw externe HR en salarisadministratieafdeling fungeren. U blijft als intermediair bij onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening dus nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken verantwoordelijk en kunt zich hierdoor volledig en alleen, dus zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, op de acquisitie, werving en selectie van kandidaten/medewerkers en het matchen van hen concentreren. Voor uw kandidaten/uitzendkrachten/werknemers betekent dit dat er feitelijk ook niet veel met onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor hen verandert, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Personeelskosten vooraf inzichtelijk met onze WAB-proofed backofficedienstverlening

U weet als intermediair vooraf wat uw exacte personeelskosten met onze WAB-proofed backofficedienstverlening zullen zijn, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen, budgettering, calculaties of offertes rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast all-in tarief per gewerkt uur van uw medewerkers en ontvangt hiervan periodiek één gespecificeerde factuur van ons. Dit betekent dat u als intermediair met onze unieke WAB-proofed backofficedienstverlening als voordeel te allen tijde 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten heeft. De onverwachte uitgaven voor bijvoorbeeld juridische bijstand, ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn namelijk bij onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor rekening van ons.

Minder administratie met onze WAB-proofed backofficedienstverlening

Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, Belastingdienst, pensioenfonds en aanverwante verzekeringen, opleidingsinstanties, (arbeidsrecht) advocaat, arbodienst, verzuimverzekering en accountant (m.b.t. salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u wel, maar betaalt ze met onze WAB-proofed backofficedienstverlening als intermediair niet zelf. Dit betekent dat u dus met onze WAB-proofed dienstverlening voor uw backoffice als intermediair als voordeel o.a. uw arbodienst en verzuimverzekering kunt opzeggen.

Geen werkgeversrisico's v.w.b. ziekte met onze WAB-proofed backofficedienstverlening

Uw huidige en/of nieuw geworven en geselecteerde werknemers werken, bij onze WAB-proofed dienstverlening voor uw backoffice als intermediair, dus voor u bij uw inleners. Bij onze WAB-proofed backofficedienstverlening zijn wij, ondanks dat u de juridische werkgever van uw kandidaten/uitzendkrachten/werknemers bent, wel volledig verantwoordelijk voor uw werkgeversrisico's v.w.b. ziekte van hen. U moet hierbij dus o.a. denken aan uitvoeren Wet poortwachter, ziekteverzuim- en re-integratiebegeleiding en allerhande arbeidsrechtelijke juridische bijstand.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw werknemers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. ook het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw werknemers geregeld. U ziet aan uw kandidaten/uitzendkrachten/werknemers wordt door ons bij onze WAB-proofed backofficedienstverlening ook gedacht. Nadat u dit alles over onze unieke WAB-proofed dienstverlening voor de backoffice van intermediairs in Nederland heeft gelezen. Wilt u misschien nog meer over wat onze WAB-proofed backofficedienstverlening voor u, uw medewerkers en backoffice verder kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend adviesgesprek of offerte voor uw backoffice als intermediair bij ons aan!

Vraag een GRATIS offerte voor uw backoffice als intermediair aan en ontvang deze binnen 24 uur

Klik hier